Więcej drzew, nowe ścieżki rowerowe i bloki. Najpierw konsultacje

2023-02-06 13:50 MTK
Konsultacje społeczne
Autor: zdj. ilustracyjne/pixabay.com

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla dwóch dzielnic Lublina: Czechowa Południowego i Dziesiątej. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca.

Pierwszy z prezentowanych projektów dotyczy zagospodarowanego terenu między ulicami Bursaki i Związkową. Występują tu budynki usługowe, handlowe, składowe i poprodukcyjne.

Jak informuje ratusz, w południowej i północnej części wyznaczono funkcję usługową o maksymalnej wysokości zabudowy 18 m i czterech kondygnacjach nadziemnych. Zabudowę usługowo-mieszkaniową, wielorodzinną o maksymalnej wysokości 19 m dopuszczono w środkowej części planu.

W projekcie planu przewidziano dodatkowo szpalery drzew, obszary zieleni towarzyszącej i izolacyjnej od strony tras komunikacyjnych oraz na granicy terenów o odmiennym sposobie zagospodarowania. Ponadto wyznaczono główne powiązania pieszo-rowerowe z sąsiadującymi terenami zielonymi – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego.

Drugi rejon objęty konsultacjami to ulice Nowy Świat i Wojenna. To już czwarte wyłożenie projektu.

Chodzi o korekty linii rozgraniczającej, linii zabudowy oraz strefy zieleni towarzyszącej w ramach terenu usługowego oznaczonego jako 2U, w obszarze którego zaplanowano realizację Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży.

Rysunek projektu planu zmieniono w rejonie skrzyżowania ulicy Nowy Świat z ulicą Kunickiego. W tekście planu zaktualizowano podstawy prawne, skorygowano wskaźniki parkingowe dla domów kultury, kin, teatrów i filharmonii oraz wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry zabudowy dla terenu 2U – wyjaśnia Stryczewska.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędą się 7 lutego (Nowy Świat) i 9 lutego (Bursaki i Związkowa).

Uwagi należy składać do 7 marca pocztą tradycyjną na adres Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublina (ul. Wieniawska 14), elektronicznie za pośrednictwem portalu decyduje.lublin.eu, skrzynki ePUAP lub mailowo: [email protected]

Źródło: Więcej drzew, nowe ścieżki rowerowe i bloki. Najpierw konsultacje
Nasi Partnerzy polecają