Billie Jean

Billie Jean - TEKST PIOSENKI

She was more like a beauty queen from a movie scene
I said dont mind, but what do you mean I am the one
Who will dance on the floor in the round
She said I am the one who will dance on the floor in the round
2nd verse
She told me her name was billie jean, as she caused a scene
Then every head turned with eyes that dreamed of being the one
Who will dance on the floor in the round

People always told me be careful what you do
And dont go around breaking young girls hearts
And mama always told me be careful who you love
Be careful what you do because the lie becomes the truth

Billie jean is not my lover
She just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son

For forty days and for forty nights
The law was on her side
But who can stand when shes in demand
Her schemes and plans
cause we danced on the floor in the round
So take my strong advice, just remember do always think twice
(do think twice)

She told my baby,we're dancing 'till 3:00
Then she looked at me, she show me a photo
My baby cries, cause his eyes where like mine

cause we danced on the floor in the round, babe

People always told me be careful owhat you do
And dont go around breaking young girls hearts
She came and stood right by me
Then the smell of sweet perfume
This happened much too soon
She called me to her room

Billie jean is not my lover
She just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
Billie jean is not my lover
She just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
Billie jean is not my lover
Shes just a girl who claims that I am the one
But the kid is not my son
She says I am the one, but the kid is not my son
She says I am the one, she says he is my son
She says I am the one
Billie jean is not my lover
Billie jean is not my lover
Billie jean is not my lover
Billie jean is not my lover
Billie jean is not my lover
Billie jean is not my lover

Była więcej, niż królowa piękności z filmu.
Powiedziałem - Nie szkodzi...
Ale co masz na myśli mówiąc ,że ja jestem tym jedynym,
Który na okrągło będzie tańczył na parkiecie?
Powiedziała, że na imię jej Billie Jean,
Spowodowała scenę.
Wtedy wszystkie głowy odwróciły się się,
A w ich oczach było marzenie by być tym jedynym,
Który bez przerwy będzie tańczył z nią na parkiecie.
Ludzie zawsze mi mówili-
Uważaj na to co robisz!
Nie kręć się w koło,
Łamiąc serca młodych dziewcząt!
Mama zawsze mi powtarzała-
Uważaj kogo kochasz!
/Uważaj co robisz/
Bo kłamstwo staje się prawdą.

Billie Jean nie jest moją kochanką,
Jest tylko dziewczyną, która twierdzi, że
Ja jestem jedyny.
Ale to dziecko nie jest moim synem!

Przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy...
Prawo było po jej stronie...
Ale kto mógłby jej się oprzeć?
Kiedy ona ma powodzenie!
Jej intrygi i plany!
Ponieważ ciągle tańczymy na parkiecie,
Więc posłuchaj mojej rady-
Pamiętaj, by zawsze pomyśleć dwa razy.
Pomyśl dwa razy!

Powiedziała, że nazywa się Billie Jean,
I urządziła scenę.
Wtedy każda głowa odwróciła się,
Wodząc wzrokiem,
Marzyły by być tym jedynym, który
Będzie bez przerwy tańczyć z nią na parkiecie.
Ludzie zawsze mi mówili-
Uważaj na to co robisz!
I nie chodź w kółko,
Łamiąc serca młodych dziewcząt!

Ona podeszła i stanęła przede mną,
Wtedy poczułem zapach jej słodkich perfum...
To stało się o wiele za szybko.
Zawołała mnie do swojego pokoju...
Billie Jean nie jest moją kochanką,
Jest tylko dziewczyną, która twierdzi, że
Jestem jedyny
Ale dzieciak nie jest moim synem!
Billie Jean nie jest moją kochanką!
Jest tylko dziewczyną, która twierdzi, że
Jestem jedyny
Ale dzieciak nie jest moim synem
Ona twierdzi, że jestem jedyny,
Ale dzieciak nie jest moim synem!

Billie Jean nie jest moją kochanką!
Billie Jean nie jest moją kochanką!
Nie moją kochanką!
Nie moja kochanką!
Nie moją kochanką!
Billie Jean nie jest moją kochanką!
To tylko dziewczyna! Была {бывшая} больше, чем королева красавицы с фильма. Я сказал - Не вредит... Но что у тебя есть на мысли говоря , что я тем единственным, Который на ровным счётом будет плясал на паркете? Сказала, что на имя её Бильлиэ Еан, Вызвала сцену. Тогда все головы повернулись себя, А в их глазах была мечта чтобы быть тем единственным, Который без отдыха будет плясал с ей на паркете. Люди всегда мне говорили -- Гляди на это чего ты делаешь! Не крутись в возле {колесо}, Ломая сердец молодых девк! Мама всегда мне повторяла -- Гляди кого ты любишь! /Гляди чего ты делаешь/ Так как ложь совершается правдой.
Бильлиэ Еан не моя любовница,только девушка, которая утверждает, жэЯ я едыны.Але то ребёнок не мой сын!
Через сорок дни и сорок ночи... Право было по её стороне... Но кто могся бы ей опереть? Когда она процветает! Её интриги и планы! Потому что всё время мы пляшем на паркете, Итак послушай моего совета -- Смотри, чтобы всегда подумать дважды. Подумай дважды!
Сказала, что называется Бильлиэ Еан, И устроила сцену. Тогда каждая голова повернулась, Водя зрением, Мечтали чтобы быть тем единственным, который без отдыха будет плясать с ей на паркете. Люди всегда мне говорили -- Гляди на это чего ты делаешь! И не ходи в кольцо, Ломая сердец молодых девк!
Она подошла и стала впереди, Тогда я почувствовал запах её сладких духев... То стало гораздо за скоро. Позвала меня к своей комнате {миру}... Бильлиэ Еан не моя любовница, только девушка, которая утверждает, что я единственный Но ребёнок не мой сын! Бильлиэ Еан не моя любовница! Только девушка, которая утверждает, что я единственный Но ребёнок не мой сын Она утверждает, что единственный, Но ребёнок не мой сын!
Бильлиэ Еан не моя любовница! Бильлиэ Еан не моя любовница! Не моей любовницей! Не моя любовницей! Не моей любовницей! Бильлиэ Еан не моя любовница! То только девушка! Была {бывшая} больше, чем королева красавицы с фильма. Я сказал - Не вредит... Но что у тебя есть на мысли говоря , что я тем единственным, Который на ровным счётом будет плясал на паркете? Сказала, что на имя её Бильлиэ Еан, Вызвала сцену. Тогда все головы повернулись себя, А в их глазах была мечта чтобы быть тем единственным, Который без отдыха будет плясал с ей на паркете. Люди всегда мне говорили -- Гляди на это чего ты делаешь! Не крутись в возле {колесо}, Ломая сердец молодых девк! Мама всегда мне повторяла -- Гляди кого ты любишь! /Гляди чего ты делаешь/ Так как ложь совершается правдой. Бильлиэ Еан не моя любовница, только девушка, которая утверждает, что Я единственный. Но это ребёнок не мой сын! Через сорок дни и сорок ночи... Право было по её стороне... Но кто могся бы ей опереть? Когда она процветает! Её интриги и планы! Потому что всё время мы пляшем на паркете, Итак послушай моего совета -- Смотри, чтобы всегда подумать дважды. Подумай дважды! Сказала, что называется Бильлиэ Еан, И устроила сцену. Тогда каждая голова повернулась, Водя зрением, Мечтали чтобы быть тем единственным, который без отдыха будет плясать с ей на паркете. Люди всегда мне говорили -- Гляди на это чего ты делаешь! И не ходи в кольцо, Ломая сердец молодых девк! Она подошла и стала впереди, Тогда я почувствовал запах её сладких духев... То стало гораздо за скоро. Позвала меня к своей комнате {миру}... Бильлиэ Еан не моя любовница, только девушка, которая утверждает, что я единственный Но ребёнок не мой сын! Бильлиэ Еан не моя любовница! Только девушка, которая утверждает, что я единственный Но ребёнок не мой сын Она утверждает, что единственный, Но ребёнок не мой сын! Бильлиэ Еан не моя любовница! Бильлиэ Еан не моя любовница! Не моей любовницей! Не моя любовницей! Не моей любовницей! Бильлиэ Еан не моя любовница! То только девушка!
Autorzy utworu: Michael Jackson