Nauka hybrydowa w szkołach. Co to znaczy i na czym polega? [WYJAŚNIAMY]

2021-04-22 10:59 Paweł Pązik
Najmłodsi uczniowie znów będą uczyć się w szkolnych klasach
Autor: freepik.com Najmłodsi uczniowie znów będą uczyć się w szkolnych klasach

Nauka hybrydowa - o co chodzi? Minister zdrowia poinformował, że od poniedziałku 26 kwietnia w jedenastu województwach zostanie przywrócona nauka w systemie hybrydowym w klasach 1-3. Co to oznacza dla uczniów, rodziców i nauczycieli? Jak będzie wyglądała organizacja nauki hybrydowej? Czy są jakieś odgórne wytyczne?

Spis treści

 1. Nauczanie hybrydowe - co to znaczy?
 2. Nauczanie hybrydowe - jak wygląda? 
 3. Nauczanie hybrydowe a ocenianie

Nauczanie hybrydowe - co to znaczy? W trakcie środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że w jedenastu województwach od poniedziałku 26 kwietnia zostanie przywrócona nauka w systemie hybrydowym w klasach 1-3.

Chodzi o województwa:

 • małopolskie,
 • zachodniopomorskie, 
 • kujawsko-pomorskie,
 • mazowieckie,
 • świętokrzyskie,
 • lubuskie, 
 • pomorskie, 
 • lubelskie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • podkarpackie, 
 • podlaskie. 

W pozostałych województwach - śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim i opolskim - nauczanie odbywa się wyłącznie zdalnie. 

Decyzja zapadła po analizach sytuacji epidemicznej w kraju. Rząd postanowił podzielić Polskę na dwie strefy z różnymi obostrzeniami, ponieważ w części województw liczba zakażeń spada szybciej, niż w pozostałych. 

Nauczanie hybrydowe - co to znaczy?

Nauczanie hybrydowe nazywane jest także systemem mieszanym. Jest to rozwiązanie, które ma umożliwić powrót dzieci do szkół, a zarazem pozwolić uniknąć sytuacji, gdy klasy będą pełne i uczniowie będą tłumnie gromadzić się na korytarzach w czasie przerw. Nauczanie hybrydowe jest połączeniem prowadzonych przez internet lekcji zdalnych i stacjonarnych zajęć w szkołach. 

W danej szkole uczniowie mogą zostać podzieleni na grupy. Jedni będą uczyć się zdalnie, a reszta w szkolnych ławkach. Harmonogram ustalają dyrektorzy szkół. Mogą zadecydować, że poszczególne grupy wymieniają się każdego dnia lub np. co tydzień. 

Nauczanie hybrydowe - jak wygląda? 

Resort edukacji ma przygotowane specjalne wytyczne dotyczące prowadzenia nauki w czasie pandemii. Kilka podpunktów odnosi się do nauki hybrydowej:

   1. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia. 

    2. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga 

w rozwiązywaniu bieżących problemów.

    3. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się problemów związanych ze zdalnym nauczaniem i pandemią.

    4. Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo. 

    5. Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami). 

    6. Współpraca z nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne dla uczniów z orzeczeniami.

    7. Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.

    8. Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy powinni być dostępni dla uczniów 

i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób ustalony przez szkołę. 

    9. Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.

    10. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, dzielą się nimi, wspólnie pracują nad zadaniami domowymi dla uczniów.

    11. Nauczyciel tak aranżuje zajęcia, by uczniowie korzystali wzajemne ze swojej wiedzy i umiejętności – praca w parach i grupach, dyskusje, wymiana poglądów.

    12. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi zadaniami.

    13. Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. Przydatny jest kontakt z nauczycielem informatyki, który mógłby wskazać, jakie umiejętności/narzędzia uczniowie powinni już mieć opanowane. 

    14. W miarę potrzeb i możliwości nauczyciele i specjaliści:

    a) opracowują własne materiały dostosowane do potrzeb uczniów, które wynikają z określonej sytuacji: 

    • nagrywają filmiki i swoje wypowiedzi wspierające uczniów, 

    • udostępniają linki do wartościowych filmów lub tutorialu z Internetu,

    • tworzą krzyżówki, quizy on-line odnoszące się do przeżywanych emocji,

    • organizują zajęcia grupowe i warsztaty z wykorzystaniem programów do telekonferencji.

Nauczanie hybrydowe a ocenianie

Wytyczne ministerstwa mówią też o ocenianiu uczniów przez nauczycieli. Ogólne zasady mówią, że “zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia”. Poza tym celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również:

 • mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,
 • docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych trudności,
 • podawanie kryteriów sukcesu do każdego zadania do wykonania,
 • umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny,
 • uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów.

Jakie są zasady monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów?

 • Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej.
 • Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.
 • Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie.
 • Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej,  udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu.
 • Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą elektroniczną.
 • Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze.
 • Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. Nie oznacza to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.
 • Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami w Statucie Szkoły.    
 • Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test     sprawdzający, za który uczeń otrzyma ocenę.
 • Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz przewidywany czas na jego wykonanie. Pozwoli to uczniom określić, kiedy będą musieli korzystać z komputera.
 • Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela.
 • Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku lub na bieżąco przekazywane uczniom i rodzicom drogą elektroniczną ustaloną i jednolitą dla całej szkoły.
 • Ustalenie sposobu potwierdzania uczestnictwa ucznia na zajęciach innych niż zajęcia prowadzone on-line oraz sposobu i terminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach.
Sonda
Czy nauczanie hybrydowe to dobre rozwiązanie?
Samochody gwiazd FAME MMA | ESKA XD - Prosto z salonu #20
Źródło: Nauczanie hybrydowe w szkołach. Co to znaczy i na czym polega? [WYJAŚNIAMY]
Nasi Partnerzy polecają