Colosseum

  • kizo,
  • Kabe,

  • Reto,

  • Gruby Mielzky,

  • Borixon

POZOSTAŁE PIOSENKI ARTYSTY: Kizo